Centralno naručivanje pacijenata

Sukladno Odluci ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (KLASA:500-01/08-01/140, URBROJ:534-05-1-2/1-08-51, od 21.listopada 2008g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, koja obvezuje sve bolničke zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj,

pacijenti se u bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata mogu

naručivati ISKLJUČIVO NA SLIJEDEĆE NAČINE:

Osobno na šalteru centralnog naručivanja
Telefax   047 801 946
Elektronička pošta:    narucivanje@bolnica-dugaresa.hr
Liječnik obiteljske medicine – elektronički sustav rezervacija

Telefonske narudžbe nisu moguće zbog potrebe uvida u medicinsku dokumentaciju.

Sve informacije u vezi naručivanja na specijalističke preglede ili pretrage možete dobiti telefonom ISKLJUČIVO U VREMENU od 12:00 do 14:00 sati.

Telefon: 047 819 087

U centralnoj jedinici za naručivanje također možete dobiti informacije o listi čekanja za pojedini pregled ili uslugu.

Pritužbu na listu čekanja možete dostaviti na sljedeći e-mail:

liste.cekanja@bolnica-dugaresa.hr

Dokumentacija potrebna pri naručivanju

Osobno naručivanje

Na šalteru Jedinice za centralno naručivanje (prizemlje bolnice – glavni ulaz).  Potrebna dokumentacija:

 • zdravstvena iskaznica i iskaznica dopunskog/dodatnog zdravstvenog osiguranja
 • uputnica (narudžba za prvi pregled/pretragu) ili  uputnica i nalaz/preporuka liječnika specijaliste (narudžba za kontrolni pregled/ pretragu)

Telefax (047 801 946)

Putem telefax-a poslati:

 • uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite
 • uputnicu i nalaz/preporuku liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko se radi o kontrolnom pregledu)
 • također, obavezno dostaviti podatke slijedeće podatke:
  • MBO (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice)
  • Datum rođenja
  • Kontakt adresa i broj telefona pacijenta
  • Broj telefaksa ili adresu elektroničke pošte na koji ćemo poslati potvrdu o rezervaciji

Elektronička pošta ( narucivanje@bolnica-dugaresa.hr )

U privitku elektroničke pošte dostaviti:

 • uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite
 • uputnicu i nalaz/preporuku liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko se radi o kontrolnom pregledu)
 • također, obavezno dostaviti podatke slijedeće podatke:
  • MBO (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice)
  • Datum rođenja
  • Kontakt adresa i broj telefona pacijenta
  • Adresu elektroničke pošte na koji ćemo poslati potvrdu o rezervaciji (ukoliko je različita od one s koje je poslana narudžba)

U SLUČAJU NEPOTPUNIH PODATAKA NARUDŽBU NIJE MOGUĆE UNIJETI U SUSTAV.


Radno vrijeme poliklinike

Bolnički šalter za centralno naručivanje pacijenata radi svakim radnim danom od 07:00 do 14:30 (pauza od 10:30 – 11:00), a pregledi i dijagnostičke pretrage odvijaju se u unaprijed dogovorenom terminu. 

Za obavljanje pregleda, specijalističkih dijagnostičkih pretraga potrebno je prethodno naručiti se na jedinici centralnog naručivanja, te doći na pretrage u dogovoreno vrijeme.

Vrijeme ugovaranja termina pregleda ili dijagnostike različito je u pojedinim ambulantama. Obavijesti o tome mogu se također dobiti u jedinici centralnog naručivanja.